Śkolaqe thana pala sa e tradine čhavorre!

„Miśto te aven and-e amari śkola!“
Agija trubun e tradine čhavorre and-e Kölnesqe śkole te adikharrdon.
Sa e ćhavorre, save pala sa e dukhavde storije and-e pire thema thaj save pala o pharo naśipe kotar trubulas o źutipe and-e śkola te adikharen – kana ćaćes o butvar reparrdo evropaqo molnope thaj krisi istarrdolas.

E politićajra akale vaktosa haćaren-pe paćivales o siklǒpe sar manuśnikano ortope te reparen. O ćaćipe si kaj bukadar ćhavrre thaj terrne and-o Köln akava otrope naśti te len ni te resen, kaj e forosqe institucije akalesa but adikarrde. Jek Projekto pala e germanikani čhib ko beśimasqo than Herkulesstrasse mothavel kaj e naśle ćhavrre baxtames sikon. Thaj katar e purane sikavne  ȝanas kaj e ćhavrre bi o sikipe agresivni śaj te oven.

Andar akava phućipe e śkolaqo amto dikhel pe pozicija katar o Nordrhein-Westfalesqo śkolaqo krisi kaj numa and-o foro Köln ramome naśle familije śaj o somdasnipe len and-e anglărrde śkolaqe klase. Sa majbut aven vi e majbare ćhavrre andar e  „sigurni thema“ sar kaj si Albanija, Kosovo thaj Montenegro, saven sistematikanes andar o sikipe ulaven.

A o foro śaj lokhes istarelas o krisi katar o UN-ćhavrrengi konvencija jekhe univerzalutne ortomasa pala o sikipe thaj śkolaqe thana, save si palune berśa sa maj but. E śkole śaj istarenas jek erlaso katar e themesqo regirung kotar o berrś 2008, pe savo ni trubul pala e ćhavrresqo beśimasqo statuso te phućel-pe.

Amen rodas katar e themesqo regirung NRW, e śkolaqo krisi te paruvel thaj savorre čhavrrenge save aven andar e naśle familije, biphućlimasqo andar lengo beśimasqo statuso, e śkolaqo śajipe te del. Katar o foro Köln, so śaj maj sigo thaj bi-birokratikanes e naśle ćhavrren śkolaqo śajipe te del, thaj and-e śkole te lel.

Kava si jek politikano phučipe.

Köln-esqi Inicijativa „Schulplätze für alle“ (istarrdi katar 20 laćhimasqe organizacije)
Kontakto: Birgit Morgenrath  Mobil: 0221 / 768111

 

Offener Brief